Uptown Records logo - bijeli
Uptown Records logo - bijeli

Uvjeti korištenja

Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode Uptown kripto shopa
Ovi Opći uvjeti kupoprodaje za proizvode Uptown kripto shopa (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) sastavljeni su u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, osobito sa Zakonom o obveznim odnosima, Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka, Zakonom o elektroničkoj trgovini, kao i Zakonom o zaštiti potrošača sukladno kojem su, uz ostalo, sadržani uvjeti kupovanja na daljinu i predugovorne obavijesti iz članka 57. tog Zakona, koji važe za fizičke osobe – potrošače kako su definirani tim Zakonom.
Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve korisnike internetske stranice https://uptownrecords.eu/nft. (dalje u tekstu: kripto shop internetska stranica), zajedno s cijenama objavljenima na kripto shop internetskoj stranici. Posjetitelj kripto shop internetske stranice odnosno kupac neće moći naručiti odnosno kupiti proizvode ponuđene na tim stranicama ako prethodno tome ne potvrdi da je upoznat sa ovim Općim uvjetima i da na njih pristaje.
Uptown j.d.o.o., Palmotićeva 3, OIB:64948851242 (dalje u tekstu: Prodavatelj) otklanja odgovornost za sva sporna pitanja koja bi eventualno mogla proizaći zbog toga što posjetitelj stranica ili kupac nije pročitao ove Opće uvjete niti se upoznao s cijenama proizvoda objavljenim na kripto shop internetskoj stranici.
1 Osnovne informacije
. 1.1. Prodavatelj, ovim Općim uvjetima uređuje postupak naručivanja, ugovaranja, isporuke, plaćanja te reklamacije proizvoda Prodavatelja ponuđenih na internetskim stranicama Prodavatelja, i to kripto shop internetskoj stranici, a u slučajevima kada se ugovaranje i naručivanje tih proizvoda obavlja na daljinu koristeći se sredstvima daljinske komunikacije.

. 1.2. Kupac je svaka fizička ili pravna osoba koja sredstvima daljinske komunikacije unese svoje osobne podatke odnosno podatke o pravnoj osobi, a sukladno elektroničkom obrascu i naruči barem jedan proizvod na kripto shop internetskoj stranici, uz uvjet da narudžba bude prihvaćena od strane Prodavatelja. Posjetitelj stranice je svaka osoba koja sredstvima elektroničke komunikacije pristupi kripto shop internetskoj stranici.

. 1.3. Korisnik znači kupac i posjetitelj stranice zajedno.

. 1.4. Kupovanje na daljinu, u smislu ovih Općih uvjeta, je ostvarivanje kupnje proizvoda u okviru organiziranog sustava prodaje bez istodobne fizičke prisutnosti Prodavatelja i potrošača na jednom mjestu, pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi kripto shop internetska stranica.

. 1.5. Detaljan opis proizvoda kripto shopa nalazi se uz svaki proizvod vidljiv na kripto shop internetskoj stranici.

2 Obavijest o proizvodu i usluzi, naručivanje i sklapanje ugovora
. 2.1. Prodavatelj se obvezuje kripto shop internetsku stranicu redovito održavati i davati posjetiteljima i kupcima jednoznačne, jasne i lako razumljive informacije o proizvodima kripto shopa koje se mogu naručiti.

. 2.2. U trenutku naručivanja pojedinog proizvoda putem kripto shop internetske stranice posjetitelj odnosno kupac je, putem ovih Općih uvjeta i podataka sadržanih na kripto shop internetskim stranicama te uz pomoć procesa naručivanja uspostavljenog po Prodavatelju koji osigurava da posjetitelj odnosno kupac ne može sklopiti ugovor na daljinu niti biti obvezan odgovarajućom ponudom, a da prethodno nije primio znanju predugovorne obavijesti sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, obaviješten o:

UPTOWN j.d.o.o., Palmotićeva 3
MB: 05477824; OIB: 64948851242;
Poslovna banka: Erste banka Zagreb, IBAN: HR7824020061101058719
telefon: ; e-mail: nft@uptown.eu

– tvrtki ili nazivu, matičnom broju, osobnom identifikacijskom broju, sjedištu, telefonskom broju i adresi elektroničke pošte Prodavatelja;

– proizvodima koji se nude te njihovu nazivu; glavnim obilježjima proizvoda;

– maloprodajnoj cijeni proizvoda, uključujući sva porezna i druga davanja;

– troškovima prijevoza i dostave proizvoda, odnosno troškovima poštanskih usluga;

– načinu i uvjetima plaćanja te načinu, uvjetima i vremenu isporuke proizvoda;

– načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane Prodavatelja;

– uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora;

– postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda;

– trajanju ugovora;

– funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući i potrebne mjere tehničke zaštite tih
sadržaja, ako je primjenjivo;

– mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te
načinu kako ih kupac može koristiti.

. 2.3. Naručivanje posjetitelj odnosno kupac vrši tako da izabire željeni proizvod između ponuđenih na kripto shop internetskoj stranici, te popunjava elektronički obrazac u koji unosi osobne podatke i/ili podatke o pravnoj osobi te druge podatke sukladno zadanom sadržaju obrasca, u sklopu čega ujedno potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima, podacima o proizvodu, te ostalim elementima predugovornih obavijesti i izražava svoj pristanak na iste. Po dovršetku narudžbe kupac pristupa plaćanju na način opisan pod toč. 5. ovih Općih uvjeta, nakon čega Prodavatelj dostavlja kupcu potvrdu kupnje u obliku obrasca „Potvrda o kupnji“ i to na e-mail adresu kupca koju je isti dao Prodavatelju prilikom narudžbe. Ugovor o kupoprodaji proizvoda između kupca i Prodavatelja sklopljen je onog trenutka kada Prodavatelj dostavi kupcu navedenu potvrdu kupnje. Zajedno s potvrdom kupnje Prodavatelj dostavlja kupcu ove Opće uvjete. Potvrda kupnje zajedno s ovim Općim uvjetima uključivati će obavijest o svim podacima iz članka 57. stavka 1. Zakona o zaštiti potrošača te će ujedno predstavljati potvrdu o sklopljenom ugovoru na daljinu sukladno Zakonu o zaštiti potrošača.

. 2.4. Naručivanje i plaćanje proizvoda moguće je izvršiti iz bilo koje zemlje svijeta, međutim, prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korisnik potvrđuje da se proizvodi mogu dostaviti samo u one zemlje svijeta koje su ponuđene na kripto shop internetskoj stranici. Kupac može biti samo punoljetna i poslovno sposobna osoba. Ugovor u ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu sklopiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika. Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za bilo koje postupanje suprotno ovoj odredbi.

. 2.5. Posjetitelji i kupci upoznati su te prihvaćaju da Prodavatelj nije dužan prihvatiti narudžbu posjetitelja odnosno kupca.

3 Podatci kupca
. 3.1. Korisnik kripto shop internetske stranice dužan je radi obavljanja kupovanja na daljinu unijeti potrebne podatke, uključujući osobne podatke, u predviđeni elektronički obrazac. Korisnik popunjavanjem obrasca ujedno potvrđuje točnost i potpunost svih unesenih podataka.


. 3.2. Prodavatelj će na kripto shop internetskoj stranici, za fizičke osobe, prikupljati samo osobne podatke kao što su:
– Obvezni podaci: ime i prezime, email, država, grad, poštanski broj, ulica i kućni broj, mobitel/telefona, adresa ethereum novčanika,


– Opcionalni podaci: OIB/VAT,


. 3.3. Po potrebi i na zahtjev Prodavatelja, korisnik se obvezuje u traženom roku, dostaviti sve podatke potrebne Prodavatelju za ispunjenje obveza propisanih važećim propisima.


. 3.4. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih korisnika – fizičkih osoba na kripto shop internetskoj stranici te će s njima postupati u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka i drugim primjenjivim propisima. Podaci će biti dostupni samo djelatnicima kojima su ti podatci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.


. 3.5. Osobni podaci prikupljeni na način opisan u prethodnim stavcima ovog članka bit će obrađivani i pohranjeni za vrijeme trajanja i nakon ispunjenja obveza Prodavatelja, sve dok postoji svrha takve obrade (primjerice, do konačnog rješenja prigovora odnosno spora). Prateća dokumentacija vezana uz ispunjenje obveza Prodavatelja bit će pohranjena do rokova određenih propisima koji reguliraju čuvanje arhivskog i registraturnog gradiva.


. 3.6. Prodavatelj se obvezuje korisnicima – fizičkim osobama omogućiti pristup njihovim osobnim podacima, pravo na ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade, te pravo na ulaganje prigovora, kao i pravo na prenosivost podataka, sve sukladno uvjetima i načinu podnošenja takvih zahtjeva i prigovora opisanih u Izjavi o zaštiti osobnih podataka Uptown j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Izjava) objavljenoj na stranici www.uptownrecords.eu, a u kojoj Izjavi su uz navedeno regulirana sva druga pitanja u vezi obrade osobnih podataka. Korisnik – fizička osoba također ima pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka i nadležnom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka.


. 3.7. Prodavatelj se neće koristiti osobnim podacima u druge svrhe osim navedenih, niti će ih prenositi trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika. Svaka promjena u izjavi o zaštiti osobnih podataka Prodavatelja bit će objavljena na ovoj internetskoj stranici.


4 Cijena
. 4.1. Cijene proizvoda navedene su na kripto shop internetskoj stranici. Posjetitelj odnosno kupac odabirom proizvoda te putem narudžbe potvrđuje da je upoznat s cijenama odabranih proizvoda koje se nalaze na kripto shop internetskoj stranici u trenutku predaje narudžbe te da na iste pristaje.


. 4.2. Sve cijene prikazane na kripto shop internetskoj stranici izražene su u hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (HRK) i uključuju PDV.


. 4.3. Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene, posebne oblike prodaje (akcijske prodaje, rasprodaje i sezonskih sniženja) u svakom trenutku, u skladu s propisima. Posjetitelj odnosno kupac je upoznat da se izmjene cijena proizvoda objavljuju na kripto shop internetskoj stranici Prodavatelja te se obvezuje prije naručivanja o istima informirati uvidom u navedenu internetsku stranicu.


. 4.4. Cijene, uvjeti plaćanja i posebni oblici prodaje za naručeni proizvod vrijede samo u trenutku zaprimanja narudžbe po Prodavatelju, uz uvjet da Prodavatelj istu prihvati.


5 Način plaćanja
. 5.1. Cijenu proizvoda naručenog putem kripto shop internetske stranice, zajedno s troškovima dostave, kupac će platiti Prodavatelju kriptovalutom koju sam izabere između ponuđenih opcija po popunjavanju narudžbe za proizvod.


. 5.2. Plaćanje je moguće izvršiti jedino u kriptovaluti te će kupac za tu potrebu biti preusmjeren na platformu koja će procesirati plaćanje u odabranoj kriptovaluti, a koja je u vlasništvu i pod kontrolom trgovačkog društva ELECTROCOIN d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Rukavec 5, OIB: 45841695639 (u daljnjem tekstu: kriptomjenjačnica),


. 5.3. Procesiranje znači konverziju kriptovalute u HRK prema tečaju kriptomjenjačnice u trenutku izvršenja procesiranja, koje inicira kupac za potrebe plaćanja, a vrši kriptomjenjačnica.


5.4. Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje da je upoznat da kriptomjenjačnica s korisnicima posluje u skladu sa svojim uvjetima poslovanja za korisnike nad kojima Prodavatelj nema kontrolu, te potvrđuje da je upoznat da u iznosu kriptovalute kojim vrši plaćanje, povrh protuvrijednosti kunskog iznosa koji se plaća Prodavatelju, mogu biti sadržane i naknade za uslugu i/ili tečajne razlike koje kriptomjenjačnica naplaćuje za svoj račun.
6 Dostava
. 6.1. Odredbe ovog članka 6. o dostavi, u slučaju kad je predmet dostave kriptomarka, odnose se samo na marku kao proizvod u fizičkom obliku, dok se dostava tzv. „tokena“ dostavlja na način opisan u čl. 7.ovih Općih uvjeta.


. 6.2. Dostavu na području Republike Hrvatske obavlja Prodavatelj od ponedjeljka do petka od 7 do 20 sati, samo na adresu dostave koju je kupac naznačio prilikom popunjavanja narudžbe. Dostavu u međunarodnom prometu obavlja imenovani poštanski operator zemlje odredišta, u skladu s pozitivnim propisima zemlje odredišta i svojim uvjetima obavljanja usluga.


. 6.3. U rokove dostave određene ovim Općim uvjetima ne računa se:
– dan prijama narudžbe;


– vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese kupca;


– vrijeme kašnjenja zbog više sile ili zastoja u prometu bez krivnje Prodavatelja;


– neradni dani (subota, nedjelja i blagdani),


– u međunarodnom prometu – dani koje pošiljka provede na carini zemlje odredišta.


. 6.4. Trošak dostave snosi kupac.


. 6.5. Naručivanje proizvoda moguće je 24 sata dnevno sedam dana u tjednu.


. 6.6. U slučaju nemogućnosti dostave/isporuke naručenog proizvoda ili pomicanja očekivanog termina dostave proizvoda zbog razloga koji je na strani Prodavatelja, Prodavatelj obavještava kupca elektroničkom poštom ili telefonski o nastalim problemima te se dogovara novi termin dostave proizvoda. U navedenom slučaju Prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost za takav događaj.


. 6.7. Prilikom preuzimanja dostavljenog proizvoda kupac je dužan isti odmah pregledati, te u slučaju vidljivog oštećenja proizvoda, ima pravo odbiti njegovo preuzimanje te tražiti dostavu neoštećenog proizvoda.


. 6.8. Prilikom dostave kupac dobiva uz kupljeni proizvod sve isprave koje prate proizvod, a ovisno o naravi proizvoda (npr. korisnički priručnik), račun te potvrdu o primitku pošiljke, koju je obvezan potpisati. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je proizvod preuzet bez vidljivih oštećenja.


. 6.9. Dostavni rokovi u Republici Hrvatskoj na traženu adresu su sljedeći:
– dostava na području grada Zagreba – unutar 24 sata


– dostava na preostalom području Republike Hrvatske koje nije na otocima – u roku od 48
do 72 sata


– dostava na otoke – u roku od 72 sata


. 6.10. Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu:
– Zemlje Europe: u roku od 5 radnih dana*


– Ostale zemlje svijeta: u roku od 12 radnih dana*
*Dostavni rokovi na međunarodnom tržištu su prosječni i ovdje su navedeni samo okvirno, jer ovise o propisanom načinu rukovanja te okolnostima i pravilima tranzitnih i odredišnih pošta i država.


7 Posebne odredbe o dostavi „tokena“
7.1. U slučajevima kada je predmet Ugovora o kupnji proizvoda kriptomarka, a kako je opisana na kripto shop internetskoj stranici, ona se kao fizički proizvod dostavlja kupcu sukladno odredbama članka 6. ovih Općih uvjeta. Virtualni dio kriptomarke, tzv. „token“, se nakon aktivacije kriptomarke zapisuje na „blockchain“ mreži te kupcu postaje dostupan na Ethereum adresi koju je kupac dostavio Prodavatelju u procesu naručivanja proizvoda, a sve u skladu s tehničkim procesom „blockchain“ mreže. Kupac prihvaćanjem ovih Općih uvjeta potvrđuje i prihvaća da aktivacijom kriptomarke nastaje dodatni trošak koji kupac plaća Solana mreži u skladu s uvjetima te mreže te da Prodavatelj nema uvid u taj trošak niti je s istim na bilo koji način povezan, niti na njega može utjecati.
8 Odgovornost Prodavatelja
. 8.1. Prodavatelj nije odgovoran za troškove telefona, internetskog prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći prilikom narudžbe/predaje zahtjeva ili pregledavanja/pretraživanja kripto shop internetske stranice https://uptownrecords.eu/nft niti snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja usluge kupovanja putem interneta.


. 8.2. Plaćanje kriptovalutom odvija se putem kriptomjenjačnice sukladno uvjetima koje pružatelj usluga kriptomjenjačnice primjenjuje u odnosu na osobe koje vrše plaćanje kriptovalutom. Prodavatelj u procesu plaćanja proizvoda naručenih putem kripto shop internetske stranice ne zastupa pružatelja usluga kriptomjenjačnice niti posreduje između njega i osobe koja vrši plaćanje kriptovalutom, tako da ni na koji način nije odgovoran za postupanje pružatelja usluge kriptomjenjačnice niti za uvjete pravno-poslovnog odnosa između njega i kupca, te ne jamči niti snosi odgovornost za uspješnost procesa kupoprodaje u slučajevima kad taj proces ovisi o pružanju usluga koje Prodavatelj direktno ne kontrolira. Prodavatelj ne snosi niti može snositi odgovornost za odnose koji nastanu između kupca i kriptomjenjačnice uključujući ali ne ograničavajući se na naknadu štete. Kupac je dužan samostalno se upoznati s uvjetima poslovanja kriptomjenjačnice.


. 8.3. U pogledu Prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke proizvoda primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima i s time povezane odredbe Zakona o pravima potrošača, ako se radi o kupcu – fizičkoj osobi. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.


. 8.4. Služba za korisnike Prodavatelja na raspolaganju je kupcima sukladno s radnim vremenom naznačenim na kripto shop internetskim stranicama radi davanja svih potrebnih obavijesti vezano za proizvode. Kupac ju može kontaktirati putem službene e-adrese: nft@uptown.eu, odnosno slanjem upita poštom na adresu sjedišta Prodavatelja.


9 Trajanje ugovora
9.1. Ugovor o kupnji proizvoda traje do ispunjenja obveza kako su njime određene.
10 Pravo na jednostrani raskid ugovora

10.1.
Kupac u slučaju kupovanja na daljinu nema pravo na jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda u slučajevima kada je predmet tog Ugovora kriptomarka, kako je opisana na kripto shop internetskoj stranici. Kupac, prihvaćenjem ovih Općih uvjeta ujedno potvrđuje da je upoznat s činjenicom da virtualni dio kriptomarke, tzv. „token“, predstavlja isporuku digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na tjelesnom mediju, te da nakon isporuke isti nije moguće vratiti Prodavatelju, te da je prethodni pristanak da ispunjenje Ugovora, uz ostalo dostavom „tokena“ na Solana adresu kupca, započne odmah po sklapanju Ugovora, te kupac potvrđuje da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.
11 Primjedbe i prigovori
. 11.1. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača Prodavatelj omogućuje kupcima podnošenje pisanih prigovora. Prigovor se podnosi u pisanom obliku i upućuje na adresu: Uptown j.d.o.o., Služba za korisnike, Palmotićeva 3, 10 000 Zagreb ili predaje na prodajnim mjestima Prodavatelja, ili upućuje elektroničkom poštom na adresu nft@uptown.eu. Prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima se temelji.


. 11.2. Kupac može podnijeti prigovor u pogledu skrivenih materijalnih nedostataka proizvoda u roku od 2 (dva) mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od 2 (dvije) godine od njegova preuzimanja.


. 11.3. Na sve primjedbe i prigovore u pogledu proizvoda Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora.


. 11.4. U vezi s prigovorom odnosno reklamacijom kupac može pokrenuti sudski ili izvansudski postupak tek nakon što je iscrpio postupke iz prethodnih stavaka ovog članka te postupak utvrđen zakonom kojim se uređuje opći upravni postupak u odnosu na zaštitu od postupanja Prodavatelja.


. 11.5. U slučaju spora između kupca i Prodavatelja može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje. Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno s Pravilnikom o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika Prodavatelja, i predstavnici potrošača. Mirenje pred centrima za mirenje provodi se sukladno s odredbama Zakona o mirenju te sukladno s Pravilnikom o mirenju centra za mirenje.


. 11.6. Temeljem Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 21.05.2013. godine, o online rješavanju potrošačkih sporova, moguće je od 15. veljače 2016. na području cijele EU sve sporove vezane uz online kupnju riješiti putem ODR (Online Dispute Resolution) platforme. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU. Link za platformu je: https://ec.europa.eu/consumers/odr/


12 Potvrda sklopljenog ugovora
12.1. U slučaju kupovanja na daljinu Prodavatelj dostavlja kupcu potvrdu o sklopljenom ugovoru sukladno točki 2.3. Ovih općih uvjeta.
13 Završne odredbe
. 13.1. Ovi Opći uvjeti dostupni su na kripto shop internetskoj stranici.


. 13.2. Prodavatelj zadržava pravo na izmjenu ovih Općih uvjeta u bilo kojem trenutku u skladu s propisima i uz prethodnu javnu objavu na kripto shop internetskoj stranici, najmanje 8 (osam) dana prije početka primjene.


. 13.3. Kupac je obvezan informirati se o ovim Općim uvjetima uvidom u internetsku stranicu kripto post shopa.


. 13.4. Sve eventualne sporove u vezi primjene i izvršenja ovih Općih uvjeta Prodavatelj i kupac nastojat će riješiti sporazumno, a u slučaju da dođe do sudskog spora mjesno je nadležan sud u Zagrebu. Na odnose Prodavatelja i korisnika koji su regulirani ovim Općim uvjetima i u svezi njih mjerodavno je hrvatsko pravo.


. 13.5. Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu i primjenjuju se od 03.02. 2022. godine.

 

Uptown j.d.o.o
direktor Tin Galetović